Uncategorized

The Grand Sentosa - NOVALAND ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 50 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2022.

NOVALAND ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 50 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2022

Ngày 10/08, Tập đoàn Novaland vinh dự được góp mặt trong “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022” tại chương trình Bình chọn Doanh nghiệp phát triển bền…

Xem thêm